قابل توجه آمریکا و انگلستان

قابل توجه آمریکا و انگلستان

مراقب باشید اشتباه نکنید کشور ایران یک کشور کثیرالملّت نیست بلکه کثیرالاقوام است

همه اقوام از کرد وبلوچ وعرب وخوزستانی و آذربایجانی وسایرین همه یک ملّت هستند

آنهم ملّت ایران

نکند افکار دیگری در سر بپرورانید!؟

Iranian

Leave a Reply